Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020

Bericht

Aeres hogeschool Dronten gaat binnenkort starten met onderzoek naar het circulair houden van kippen. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met diverse MKB-bedrijven werkzaam in akkerbouw, insectenkweek en pluimveehouderij. Daarnaast zijn diverse kennisinstellingen betrokken bij het onderzoek.

Nuttig inzetten agrarische reststromen

Concreet willen de bedrijven en kennisinstellingen uitzoeken hoe reststromen vanuit de akkerbouw en paddenstoelenteelt toepasbaar gemaakt kunnen worden als voer voor pluimvee. Insecten kunnen hierbij een interessante tussenstap zijn. In een tweejarig onderzoeksproject willen de partijen nieuwe kennis ontwikkelen over praktische toepassingen van nieuwe eiwitbronnen in pluimveevoer. Uiteindelijk moet daardoor de milieubelasting van pluimvee verminderen en bijdragen aan het behoud van innovatiekracht in de pluimveesector. Bovendien draagt dit onderzoek bij aan kennisontwikkeling en praktijktoepassing rondom het beter benutten van, nu vaak ‘waardeloze’, agrarische reststromen.

Duurzaam produceren van pluimveevoer

Op het gebied van duurzaam produceren van pluimveevoer wordt enerzijds geprobeerd om voedergewassen te verbouwen met minder uitstoot van broeikasgassen, waarbij vooral het gebruik van minder kunstmest een rol speelt. Anderzijds wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzamere eiwitcomponent in het voer, waardoor een verlaging van broeikasgasemissie wordt bewerkstelligd. De partijen betrokken bij het onderzoeksproject willen een impuls geven aan deze laatste ontwikkelingen. De veevoederindustrie staat positief tegenover het gebruik van nieuwe, duurzame eiwitbronnen. Reststromen van traditionele tuin- en akkerbouwgewassen bevatten nog veel eiwitten, die mogelijk geschikt zijn voor (pluim)veevoer. Maar er zijn ook hele nieuwe 'gewassen', die kunnen worden ingezet voor veevoer. Hierbij valt te denken aan eendenkroos, dat geschikt is voor krachtvoer, of insecten, die een zeer hoog eiwitgehalte hebben. Zowel onderzoek naar geschiktheid van eendenkroos als insecten voor veevoer komen aan bod.

Binnen het onderzoeksproject wordt nieuwe kennis en ervaring opgedaan met:

  • Directe verwerking van eiwitrijke zijstromen van agrarische productie in pluimveevoeders;
  • Indirecte verwerking van zijstromen van agrarische productie via insecten;
  • Bio-raffinage van eiwitrijke zijstromen van agrarische productie;
  • Verwerking van geraffineerde eiwitten in pluimveevoeders;
  • Effecten van voeders met nieuwe eiwitbronnen op productieresultaten.

Ontwikkelen duurzaam pluimveevoer

Een belangrijke doelstelling is om de agrarische sector meer circulair te maken. Door het ontwikkelen van duurzaam pluimveevoer willen de partijen de expertise internationaal op een hoog peil houden en tevens de internationale positie van de Nederlandse sectoren verstevigen. De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan een grotere bedrijfszekerheid en innovatiekracht van de Nederlandse pluimveesector, maar ook die van de leveranciers van reststromen en de insectenkwekers.

Het project omvat verschillende onderzoeksvragen met elk hun eigen experimentele aanpak. Allereerst zal gekeken worden naar diverse reststromen, of deze direct aan insecten of pluimvee gevoerd kunnen worden of dat ze eerst een behandeling moeten ondergaan voordat ze geschikt zijn. De betrokken bedrijven, die reststromen kunnen leveren (ABC Kroos, Mycophilia, Van Woerden), zullen hier een actieve rol bij hebben. Vervolgens zullen voor het testen van reststromen in insectenteelt kleinschalige experimenten worden uitgevoerd waarbij soort reststroom, bewerkingsmethode en verstrekte hoeveelheid getest kunnen worden, evenals de ontwikkeling en samenstelling van de larven. Hiermee kan naast het effect van de reststroom op het insect ook de nutritionele waarde voor pluimvee worden ingeschat. Bij dit deel van het project zijn de insectenkwekers Wadudu en Amusca nauw betrokken.

Daarnaast zal in 2020 een insecten proeflocatie worden geopend bij Aeres MBO Barneveld. Zowel reststromen als insecten kunnen vervolgens gevoerd worden aan pluimvee. De betrokken pluimveehouders (Agro Giethoorn, Leenders VOF, Legpluimveebedrijf Gielen-Dielissen) stellen hun bedrijf en kennis ter beschikking. Daarnaast heeft Aeres Hogeschool de mogelijkheid om kleinschalige experimenten uit te voeren bij Aeres Farms in Dronten of het Poultry Innovation Lab in Barneveld. Veevoerbedrijf P. Bos zal meedenken over het verwerken van de eiwitbronnen in pluimveevoer. Binnen het project zullen door Fertilab diverse analyses worden uitgevoerd om de nutritionele waarde van reststromen en insecten vast te stellen. Het project wordt begeleid door experts van Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool, Wageningen Livestock Research en Poultry Expertise Center.

Onderwijs

Bij de onderzoeken speelt het onderwijs een belangrijke rol. De samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek wordt gestimuleerd, en studenten zullen actief worden ingezet bij het onderzoek. De wisselwerking met experimenteren op praktijkniveau levert de studenten een schat aan nieuwe ervaringen op. Het onderzoek wordt een onderdeel in het onderzoeksprogramma van Aeres Hogeschool Dronten en de resultaten worden beschikbaar gesteld als (vernieuwend) onderwijsmateriaal en gepubliceerd voor geïnteresseerde partijen in de pluimveesector en gerelateerde sectoren.

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies