Agrarische sector levert grote bijdrage aan emissi

Agrarische sector levert grote bijdrage aan emissies naar lucht

30 mrt 2018

Bericht

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof. Vooral de emissie van ammoniak (NH3) is sinds 1990 aanzienlijk afgenomen.

De emissie van ammoniak naar de lucht afgenomen

Met uitzondering van het fijnstof zijn in de periode 1990-2016 de belangrijkste emissies naar de lucht door de land- en tuinbouw afgenomen. Door de lagere stikstofuitscheiding van landbouwdieren en door het gebruik van emissiearme toedieningstechnieken, zoals mestinjectie in de landbouwbodems, daalde de emissie van ammoniak tussen 1990 en 2008. Vanaf 2008 is het emissieniveau verder afgenomen door onder andere emissiearme huisvesting, meer export van mest, verbranding van pluimveemest en een verdere toename van emissiearme mesttoediening. Vooruitlopend op de afschaffing van het melkquotum in 2015 hebben veel melkveehouders al in 2014 hun productie uitgebreid. Door de grotere omvang van de melkveestapel en de hogere stikstofgehalten van het ruwvoer, nam in 2014 en 2015 de ammoniakemissie met ongeveer 5 procent toe. In 2016 is deze emissie op hetzelfde niveau gebleven en bedraagt het een derde van de emissie van 1990.

Bronnen

De emissie van CO2 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de verbranding van brandstoffen. Verder gaat het om de volgende voor landbouw-specifieke processen:

  • Emissies door de aanwending van dierlijke mest en kunstmest (NH3)
  • Emissies door dierlijke mest (NH3 en CH4)
  • Emissies door stikstofbinding door vlinderbloemige planten (N2O)
  • Emissies door de stiktstofvoorraad in de landbouwbodems (N2O)
  • Emissies uit stallen (NH3 en fijn stof)

De emissies van landbouwwerktuigen en de visserij (IPCC en NEC) zijn opgenomen in de doelgroep voor Verkeer en vervoer.

Alleen de CO2- en NOx-emissies van landbouwwerktuigen en visserij zijn substantieel.

De belangrijkste stoffen

De land- en tuinbouw levert de grootste bijdrage in de totale Nederlandse emissies van NH3, CH4 en N2O in 2016. Dit bedraagt respectievelijk 86, 74 en 77 procent. Ook de bijdragen in de totale fijnstof-emissie is substantieel met 24 procent. Ammoniak speelt een belangrijke rol in de verzuring en vermesting. Methaan en distikstofoxide zijn beide broeikasgassen. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Bij het vaststellen van de emissies volgens de NEC-richtlijn tellen bij de landbouw een aantal emissiebronnen niet mee, te weten NOx door aanwending mest en kunstmest, NOx uit mest in stallen en een kleine hoeveelheid NMVOS, met name uit gewassen.

Bron: RVO / CLO

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

7 feb 2019 Bericht
Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen
Luchtkwaliteit 2017 nauwelijks verbeterd

Luchtkwaliteit 2017 nauwelijks verbeterd

20 dec 2018 Bericht
Luchtkwaliteit 2017 nauwelijks verbeterd
Beste technieken voor vermindering geuremissie int

Perspectiefvolle nieuwe maatregelen voor vermindering geuremissie

6 dec 2018 Bericht
Perspectiefvolle nieuwe maatregelen voor vermindering geuremissie
Maatregelen om luchtkwaliteit snel te verbeteren

Maatregelen om luchtkwaliteit snel te verbeteren

26 mrt 2018 Bericht
Maatregelen om luchtkwaliteit snel te verbeteren
Octafil van Veko

“Met dit systeem kan je ook in vrije-uitloopstallen een egale ventilatie realiseren”

18 aug 2017 Bericht
“Met dit systeem kan je ook in vrije-uitloopstallen een egale ventilatie realiseren”
Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemi

NVP: Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

3 jul 2017 Bericht
NVP: Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

Ventilatie in de winter

TPI

Enkele tips en trucs om de controle te behouden

Bij ventileren in de winter treden vaak problemen op, de koude lucht mag niet direct op de dieren terecht komen, daarnaast kunnen de inlaatventielen vast vriezen of niet goed sluiten door ijsvorming. We zien deze problemen in Nederland op de koude dagen maar al helemaal in het noorden van Europa kunnen problemen ontstaan.

Meer informatie >

Problemen met Biofilm?

Impex

Vermindering van antibiotica is mogelijk wanneer er bij het hygiëne protocol in de pluimveestal, naast preventie van insleep en het stoppen van verspreiding van ziektes, ook automatisch wordt gespoeld.

Meer informatie >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies