Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij

Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij

8 mei 2020

Bericht

De Klimaatlat veehouderij is een puntensysteem voor maatregelen die je als veehouder kunt nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die klimaatlat is uitgebreid met een aantal maatregelen die je bij de bouw van stallen en mestopslag kunt realiseren.

Aanpassingen veestallen

Door gerichte aanpassingen van veestallen kun je milieubelasting beperken. De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatiesysteem voor duurzame veestallen. In dat systeem zijn eisen opgenomen wat betreft de emissie van broeikasgassen, diergezondheid, brandveiligheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat. De maatregelen voor klimaat maken onderdeel uit van de Klimaatlat. Dat is een puntensysteem voor maatregelen waardoor de uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide (CO?), methaan (CH?) en lachgas (N?O)) kan worden verminderd.

Reductie broeikasgasemissies

Omdat het gewenst is die Klimaatlat uit breiden met maatregelen waarmee je de reductie van broeikasgasemissies uit stallen en mestopslagen via de bouw kunt stimuleren, is er een onderzoek uitgevoerd. Er was al een literatuuronderzoek uitgevoerd, maar er waren nog onduidelijkheden over de relaties tussen methaan-, lachgas- en ammoniakemissies tijdens diverse processen of opslagomstandigheden. Daarom zijn die relaties in zes deelprojecten nader onderzocht. Het rapport 'Ontwikkeling klimaatlat veehouderij' gaat in op de resultaten van die zes deelprojecten.

Drijfmestsysteem

Zo is er een deskundigenbijeenkomst gehouden over maatregelen voor drijfmestsystemen om broeikasgasemissies te reduceren. Belangrijkste conclusie van die bijeenkomst was dat mest zo snel mogelijk verwijderd moet worden uit dierverblijven om daarna emissiearm op te slaan of te verwerken. In een ander project is gekeken naar maatregelen die je juist niet moet stimuleren, omdat die risico’s met zich mee brengen met betrekking tot bepaalde emissies. Zo blijkt dat er bij toepassing van droge mest in ligboxen een risico op N?O-emissie is. En bij mestscheiding, bij toepassing van een open mestverwerkingsystemen, bestaat er risico op N?O-emissie uit de opslag van de dikke fractie.

Broeikasgasemissies bepert beschikbaar

Uit een inventarisatie naar kennisleemtes blijkt dat gegevens over broeikasgasemissies maar beperkt beschikbaar zijn bij processen als gescheiden opvang en bij (langdurige) drijfmestopslag na maatregelen zoals koelen, zouten en beluchten.

Klimaatlat

Voor implementatie in de Klimaatlat zijn een beperkt aantal maatregelen praktijkrijp, meldt het rapport. Door die maatregelen op te nemen, wordt bewustwording wel gestimuleerd, net als verdere ontwikkeling van maatregelen. De nu opgenomen maatregelen beperken zich tot drijfmestsystemen, waarbij snelle verwijdering van mest uit het dierverblijf gekoppeld wordt aan emissiearme opslag of mestverwerking. In bijlage I van het rapport zijn maatregelen opgenomen om de uitstoot van CH?-emissie te reduceren.

Bron: Groen Kennisnet

Gerelateerde artikelen

LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bi

LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak

28 apr 2020 Bericht
LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak
Kabinet publiceert nieuwe maatregelen in stikstofa

Kabinet publiceert nieuwe maatregelen in stikstofaanpak

24 apr 2020 Bericht
Kabinet publiceert nieuwe maatregelen in stikstofaanpak
Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbe

Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig

6 mrt 2020 Bericht
Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig


Vakpartner nieuws

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

16 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies