Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse l

Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur

16 sep 2020

Bericht

Duidelijkheid en houvast voor boeren en tuinders. In het laatste begrotingsjaar van het huidige kabinet maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werk van een concreet perspectief voor de Nederlandse landbouw en natuur. Zo ontstaat er ruimte voor verduurzaming en ondernemerschap.

In totaal wordt er 2 miljard euro uitgetrokken om de landbouw en visserij staande te houden op een concurrerende en turbulente wereldmarkt. Er zijn hoge eisen aan verduurzaming, en tegelijkertijd moet de begroting hoofd bieden aan de impact van onder meer de stikstofproblematiek, de Corona-crisis en onzekerheden omtrent de Brexit.

Minister Schouten: “Met de visie op kringlooplandbouw en de uitwerking daarvan werken we aan duurzame productie van voedsel in verbinding met de natuur. De veranderingen waar we voor staan zijn ingrijpend en vragen veel van ons allen, in het bijzonder van boeren, tuinders en vissers. Het is cruciaal om in 2021 en de daaropvolgende jaren koers te houden: alleen dat biedt zekerheid en houvast.”

Sterkere positie boer

LNV maakt met een Ondernemersagenda werk van het stimuleren van ondernemerschap, belonen van publieke diensten, versterken van de marktmacht van boeren en het bevorderen van een gelijker speelveld. De omslag naar toekomstbestendige landbouw staat of valt met het gegeven dat de boer een eerlijke en redelijke prijs krijgt voor het voedsel dat hij of zij produceert.

In het najaar van 2020 stuurt het ministerie van LNV een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om oneerlijke handelspraktijken te verbieden. Daarnaast presenteert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een monitor die inzichtelijk maakt hoe de prijsvorming van een aantal producten zich in de voedselketen ontwikkelt en wat eventuele knelpunten zijn, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het (niet) belonen van boeren die zich inspannen voor duurzaamheid. In 2021 start een commissie waar boeren terecht kunnen voor laagdrempelige geschilbeslechting.

Structurele stikstofaanpak

Voor de landbouw komen er volgend jaar financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame (kringloop)landbouw en boeren die willen stoppen. Doel is dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft en daarmee onder de zogenoemde kritische depositiewaarde komt. Streven is de structurele aanpak stikstof begin 2021 wettelijk te verankeren.

Nationale Eiwitstrategie

Een onderdeel van de weg naar toekomstbestendige landbouw is de verkenning van LNV om de diervoedersector minder afhankelijk te maken van importstromen. Eind 2020 presenteert LNV daarom de Nationale Eiwitstrategie met als doel om eiwitrijke gewassen voor vee ook in Nederland en Europa te kunnen telen. Daarnaast zet LNV in op het verkrijgen van eiwit uit reststromen van verschillende bronnen zoals bietenblad, bierbostel, keukenafval en meer.

Duurzame Europese landbouw

De Green Deal van de Europese Commissie – en in het bijzonder de Farm-to-Fork-strategie en de plannen voor biodiversiteit – bevestigen ook op Europees niveau het belang van verduurzaming van de voedselproductie en versterking van de natuur. Bij de uitwerking van deze Europese programma’s spant Nederland zich in voor helder en structureel beleid omtrent onder meer gewasbescherming, bodemgebruik en veredelingstechnieken, in lijn met onze nationale plannen, zoals ook bij de vorige week gepubliceerde contouren van het nieuwe mestbeleid. Daarmee versterken we de internationale uitgangspositie voor duurzaam ondernemende boeren in Nederland.

Naar verwachting treedt het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op 1 januari 2023 in werking. De inzet van het kabinet is om het nieuwe GLB meer ondersteunend te maken aan innovatieve landbouw, die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en natuur- en landschapsbeheer. Nederland streeft in het nieuwe GLB naar een verschuiving van middelen voor inkomensondersteuning naar doelgerichte betalingen voor boeren die bijvoorbeeld bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en reductie van emissies. De Nederlandse invulling van het GLB krijgt in 2021 vorm in het Nationaal Strategisch Plan dat elke EU-lidstaat moet opstellen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Troonrede: 5 miljard voor stikstofaanpak

Troonrede: 5 miljard voor stikstofaanpak

15 sep 2020 Bericht
Troonrede: 5 miljard voor stikstofaanpak
Nederland heeft weinig vertrouwen in minister Scho

Nederland heeft weinig vertrouwen in minister Schouten

14 sep 2020 Bericht
Nederland heeft weinig vertrouwen in minister Schouten
LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede 2020

LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede 2020

14 sep 2020 Bericht
LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede 2020


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies