Minister Schouten informeert over Roadmap vogelg

Minister Schouten informeert over Roadmap vogelgriep en zienswijze RDA

1 apr 2019

Bericht

Middels een brief heeft minister Schouten op dinsdag 26 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over een tweetal zaken met betrekking tot preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten, de roadmap strategische aanpak vogelgriep en het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over het bestrijdings- en vaccinatiebeleid.

Hieronder kunt u de brief lezen die minister Schouten heeft geschreven aan de Tweede Kamer:

Roadmap strategische aanpak vogelgriep

"In mijn brief van 13 februari 2018 (Kamerstuk 28807, nr. 216) heb ik aangekondigd dat ik samen met de pluimveesector en de Dierenbescherming (DB) werk aan een roadmap strategische aanpak vogelgriep. Deze roadmap bevat acties om het risico op en gevolgen van uitbraken met hoog pathogene vogelgriep (HPAI) te verkleinen. De samenwerking was constructief en het is gelukt om, ondanks de complexiteit en soms uiteenlopende belangen, tot consensus te komen. De roadmap is gereed en ik bied u deze hierbij aan. De roadmap bevat 28 uiteenlopende acties, onder andere op het gebied van preventie van insleep van HPAI vanuit wilde vogels, vaccinatie, het beperken van de gevolgen van een HPAI-uitbraak en communicatie.

Verschillende soorten acties

Veel van de acties hebben betrekking op onderzoek. Sommige van deze onderzoeken hebben een praktische insteek, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van lasers voor het verjagen van wilde vogels rond pluimveebedrijven en het onderzoek naar de effectiviteit van windbreekgaas voor het filteren van de ventilatielucht. Lasers worden op dit moment al ingezet om vogels te verjagen, bijvoorbeeld op vliegvelden. Deze twee onderzoeken zijn al gestart. Andere onderzoeken zijn fundamenteler van insteek en zullen mede daarom ook meer tijd en geld kosten. Een voorbeeld hiervan is verder onderzoek naar de precieze rol van wilde vogels bij HPAI-uitbraken.

Naast onderzoek zijn er ook andere type acties in de roadmap opgenomen. Zo is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een plan van aanpak voor structuurmaatregelen opgenomen. De meeste HPAI-uitbraken werden de laatste jaren gevonden in waterrijke gebieden. Daarom, is het logisch na te gaan of meer rekening gehouden kan worden met de locatie van pluimveebedrijven in relatie tot het risico op insleep van HPAI. Het plan van aanpak kan onder meer ingaan op specifiek beleid voor de vestiging van nieuwe pluimveebedrijven, het verplaatsen of functieverandering van bestaande bedrijven of voor de aanleg van nieuw open water. Hiermee is het in principe mogelijk het risico op introductie van HPAI te beïnvloeden. Dit plan zal samen met provincies en gemeenten moeten worden opgesteld.

Sommige acties zijn al in gang gezet en andere moeten nog starten. Per actie is bepaald wie het voortouw neemt bij de verdere uitwerking en is een globale inschatting van de kosten en het tijdspad gemaakt. Het zal niet mogelijk zijn om alle acties tegelijkertijd uit te voeren. De eerstvolgende stap is dat ik in overleg met de sectorpartijen de acties zal prioriteren en de mogelijkheden tot financiering zal uitwerken. In regulier overleg tussen mijn departement en de pluimveesector zal de voortgang op de verschillende acties gemonitord worden.

Zienswijze van RDA over ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten

De RDA heeft een zienswijze over het ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten gepubliceerd1. Ik waardeer het dat de RDA een zienswijze over dit onderwerp heeft uitgebracht. Ik herken de knelpunten die de RDA schetst en kan me vinden in de aanbevelingen van het rapport. Voor de meeste van deze aanbevelingen zijn er al inspanningen. Zo adviseert de Raad meer aandacht te besteden aan het voorkómen van dierziekte-insleep en -verspreiding bij de inrichting van veehouderijbedrijven, de veehouderijsector en in de ruimtelijke ordening. Deze aanbevelingen hebben met name betrekking op de HPAI-uitbraken van de afgelopen jaren en zijn ook onderdeel van de bovengenoemde roadmap. Daar gaat ik de komende jaren samen met de pluimveesector en Dierenbescherming aan werken.

Afzet producten van gevaccineerde dieren

De Raad vraagt ook aandacht voor de afzet van producten van gevaccineerde dieren. Daar zijn volgens de Raad nog onvoldoende resultaten in geboekt. Ik deel de mening van de RDA dat dit een belangrijk onderwerp is, er zijn echter wel aantoonbare stappen gezet. De mogelijkheid om dieren in geval van een uitbraak van bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer te vaccineren en ze daarna niet te hoeven ruimen (vaccinatie voor het leven) is inmiddels onderdeel van de Europese regelgeving en de standaarden van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). De regelgeving en internationale standaarden vormen dus geen drempel voor de afzet van producten van gevaccineerde dieren. Eventuele drempels die er zouden zijn komen door keuzes die (internationale) marktpartijen maken en daar speelt de overheid slechts een zeer bescheiden rol in.

Ondanks die bescheiden rol blijf ik me zowel nationaal als internationaal waar mogelijk inzetten voor een betere acceptatie van deze producten."

Bron: Rijksoverheid
 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Vogelgriep treft Deens pluimveebedrijf

Vogelgriep treft Deens pluimveebedrijf

4 mrt 2019 Bericht
Vogelgriep treft Deens pluimveebedrijf
Hoogpathogene vogelgriepvirus ontdekt in Denemarke

Hoogpathogene vogelgriepvirus ontdekt in Denemarken

17 jan 2019 Bericht
Hoogpathogene vogelgriepvirus ontdekt in Denemarken
Europese Commissie hernieuwt regels vogelgriep

Europese Commissie hernieuwt regels vogelgriep

17 okt 2018 Bericht
Europese Commissie hernieuwt regels vogelgriep


Vakpartner nieuws

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

16 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies