Schouten beantwoordt vragen over dodelijk vliegtui

Schouten beantwoordt vragen over dodelijk vliegtuigtransport kalkoenkuikens

13 mrt 2018

Bericht

Hierbij stuurt minister Schouten antwoorden op gestelde vragen over het (dodelijke) vliegtuigtransport van Canada naar Nederland van 20.800 kalkoenkuikentjes. Deze vragen kwamen via Ouwehand (PvdD).

1) Heeft het bericht de minister bereikt dat ongeveer 90% van de 20.800 kalkoeneendagskuikens is omgekomen tijdens het transport van Canada naar Schiphol?
 
Antwoord: Ja.

2) Kan er aangenomen worden dat het hierbij ging om kalkoenkuikens van hooguit enkele dagen oud die in één of andere Canadese broederij uit het ei zijn gekropen en op transport zijn gezet om in Nederland te worden gebruikt voor fok en slacht? Zo nee, hoe zit het dan wel?

Antwoord: Het betrof een zending met twee partijen eendagskuikens van kalkoenen. Deze waren afkomstig van twee door de Canadese autoriteiten erkende bedrijven. Op basis van de wetgeving van de Europese Unie (EU) voor invoer van levende dieren moeten eendagskuikens, die geïmporteerd worden uit derde landen, afkomstig zijn uit inrichtingen die door de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land zijn erkend onder veterinaire voorwaarden die ten minste even stringent zijn als die welke zijn vastgesteld in Richtlijn 2009/158/EG (Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren). De eendagskuikens waren bestemd voor een vleeskalkoenenbedrijf in Polen.

3) Vindt de minister het verantwoord om kwetsbare dieren over zulke afstanden te transporteren en dan ook nog per vliegtuig? Kan de minister in haar antwoord ingaan op zowel de gevolgen voor het dierenwelzijn als de impact van dergelijke transporten per vliegtuig op het klimaat? 
 
Antwoord: De welzijnseisen voor het vervoer van dieren per vliegtuig zijn geregeld in internationale normen (LAR - live animal regulations) van de IATA (International Air Transport Association). Indien de transportvoorschriften (van IATA-LAR) met betrekking tot dierenwelzijn worden nageleefd is het toegestaan om dieren per vliegtuig te vervoeren. Het is op dit moment niet mogelijk de impact van diertransporten per vliegtuig op het klimaat weer te geven voor alleen het vervoer van levende dieren. Het kan namelijk gaan om gecombineerde transporten, waarbij ook andere goederen vervoerd worden. In het vaststellen van de gevolgen van de luchtvaart voor het klimaat wordt gekeken naar de gehele sector, inclusief vrachtvervoer. Ik verwijs u daarvoor naar de beantwoording op Kamervragen van 18 december 2017 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat ( 20172018732), waarin staat aangekondigd dat wordt gewerkt aan een luchtvaartnota, waarbij gekeken zal worden naar het totale luchtvaartbeleid inclusief de inzet op duurzaamheid zowel nationaal als internationaal.

4) Kan de minister uiteenzetten hoeveel levende dieren Nederland jaarlijks per vliegtuig importeert en exporteert ten behoeve van de vee-industrie? Kan zij daarbij onderscheid maken naar diersoort en het gebruiksdoel van de betreffende dieren? 
 
Antwoord: In 2017 werden per vliegtuig bijna 600.000 eendagskuikens (kip en kalkoen) via Nederland ingevoerd in de EU, allen bestemd voor andere EU-lidstaten (voornamelijk Polen en Oostenrijk). Daarnaast werden in 2017 175 fokvarkens ingevoerd via Nederland. Ook deze hadden allemaal een bestemming buiten Nederland. Vorig jaar werden per vliegtuig bijna 23 miljoen eendagskuikens (kip en kalkoen) en bijna 1600 fokrunderen uitgevoerd uit Nederland. De meeste geëxporteerde eendagskuikens zijn bestemd om in het land van bestemming bij te dragen aan de pluimveevleesproductie voor dat land. Een kleiner deel is bestemd voor de eierproductie. De hoogwaardige Nederlandse fokrunderen dienen ter verbetering van de melkveestapel in het land van bestemming.

5) Kan de minister bevestigen dat er geen noodzakelijke voedselbehoefte is gemoeid met de import van kalkoenkuikentjes uit Canada door Nederland? Is de minister daarmee bereid te erkennen dat het dus louter een handelsbelang betreft waarvoor 20.800 kwetsbare dieren op het vliegtuig zijn gezet?

Antwoord: De minister kan hier geen uitspraken over doen, aangezien de eendagskuikens niet bestemd waren voor Nederland, maar voor een bedrijf in Polen. Levende dieren die geïmporteerd worden in de EU, worden conform EU-regelgeving geïnspecteerd op de eerste plaats van binnenkomst in de EU. In dit geval was dat de Buitengrens Inspectie Post (BIP) Schiphol.

6) Hoe verhoudt een dergelijk transport van dieren per vliegtuig zich volgens de minister tot de bepalingen in de Europese verordening nr. 1/2005, zoals het verbod om dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent, dat vooraf alle nodige voorzieningen getroffen moeten zijn, dat de duur van het transport tot een minimum moet worden beperkt en dat tijdens het transport in de behoeften van de dieren moet worden voorzien?
 
Antwoord: Het vervoer van gewervelde dieren binnen de EU, vanuit de EU naar derde landen en vanuit derde landen naar de EU is door de Europese Unie (EU) gereguleerd in de Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening). De internationale eisen voor het vervoer van dieren per vliegtuig zijn geregeld in de LAR van de IATA, waarnaar wordt verwezen in de Transportverordening . Indien de NVWA overtredingen van de transportvoorschriften van de Transportverordening of de LAR constateert, zal zij handhavend optreden.  

7) Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden de Live Animals Regulations (LAR) van de International Air Transport Association (IATA) overtreden. Kan de minister duidelijk maken welke overtredingen er precies door de NVWA zijn geconstateerd? 
 
Antwoord: Uit het sectierapport van deze specifieke zaak blijkt dat hypothermie (onderkoeling) de waarschijnlijke oorzaak is van de sterfte van de kuikens. Momenteel vindt nog nader onderzoek plaats naar waar en wanneer de hypothermie heeft plaatsgevonden (tijdens het transport in Canada of tijdens het vliegvervoer) en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het schaden van dierenwelzijn en het onnodig toebrengen van lijden is een overtreding van de Transportverordening. In dit specifieke geval loopt de zaak nog en kunnen hierover geen verdere uitspraken worden gedaan.

8) Kan de minister inzichtelijk maken op welke wijze en hoeveel van deze diertransporten per vliegtuig (jaarlijks) worden geïnspecteerd en in hoeveel gevallen overtredingen worden geconstateerd? Hoeveel handhavingscapaciteit is met dergelijke transporten per vliegtuig gemoeid? 

Antwoord: Bij elk transport van dieren van buiten de EU worden de volgende controles uitgevoerd: documentencontrole, overeenstemmingscontrole en de fysieke en welzijnscontrole. De overeenstemmingscontrole en de fysieke en welzijnscontrole vinden plaats op het keurpunt op de BIP. Van de ongeveer 7.000 partijen in 2017 zijn er in totaal zeven geweigerd voor invoer in de EU. Bij vijf daarvan is een overtreding geconstateerd op basis van administratieve fouten. De andere twee geweigerde partijen betroffen kalkoenkuikens uit Canada van 19 december 2017. Het NVWAteam dat de veterinaire inspecties op de luchthavens uitvoert, heeft een omvang van ongeveer 15 fte.

9) De NVWA heeft laten weten te hebben opgetreden tegen de betreffende luchtvaartmaatschappij. Waaruit bestond dit optreden en welke sancties zijn er opgelegd? Wat is het gebruikelijke sanctieregime bij overtredingen bij dergelijke diertransporten per vliegtuig? 

Antwoord: De NVWA heeft, conform haar interventiebeleid, na constatering van deze mogelijke welzijnsovertreding een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en daarvoor proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist over verdere strafvervolging. In dit specifieke geval loopt de zaak nog en kunnen geen verdere uitspraken worden gedaan.

 

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bron: LNV
 
 
 
 
 
 

 

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Europarlementariërs eisen beter welzijn bij veetra

Europarlementariƫrs eisen beter welzijn bij veetransport

31 jan 2019 Bericht
Europarlementariƫrs eisen beter welzijn bij veetransport
Rondeel komt met een diervriendelijke vangmethode

Rondeel komt met een diervriendelijke vangmethode voor legkippen

19 apr 2018 Bericht
Rondeel komt met een diervriendelijke vangmethode voor legkippen
Kippen blokkeren A50

Kippen blokkeren A50

18 apr 2018 Bericht
Kippen blokkeren A50
Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselvers

Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselverspilling

21 mrt 2018 Bericht
Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselverspilling
Nieuw - Stalboekje over kalkoenen

Nieuw - Stalboekje over kalkoenen

13 mrt 2018 Bericht
Nieuw - Stalboekje over kalkoenen
NVWA: Corridor voor transport slachtpluimvee Oldek

NVWA: Corridor voor transport slachtpluimvee Oldekerk

28 feb 2018 Bericht
NVWA: Corridor voor transport slachtpluimvee Oldekerk
Jumbo brengt kalkoenvlees met 1 ster Beter Leven k

Jumbo brengt kalkoenvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk

24 nov 2017 Bericht
Jumbo brengt kalkoenvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk
Kalkoenenbedrijf geruimd

Kalkoenenbedrijf met vogelgriep over de grens bij Ulft geruimd

12 jan 2017 Bericht
Kalkoenenbedrijf met vogelgriep over de grens bij Ulft geruimd

Problemen met Biofilm?

Impex

Vermindering van antibiotica is mogelijk wanneer er bij het hygiëne protocol in de pluimveestal, naast preventie van insleep en het stoppen van verspreiding van ziektes, ook automatisch wordt gespoeld.

Meer informatie >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies